K3-projekten: Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln

Bakgrund

Regeringen ställde i forskningspropositionen 2012 totalt 200 mkr till Vinnovas förfogande för att utreda och utprova möjliga samverkansindikatorer. 120 mkr av dessa gick till de s.k. Pilot-projekten där en mätmodell provades i två steg. De återstående 80 mkr, plus ungefär 50 mkr av Vinnovas egna medel, gick till utlysningar i två omgångar där lärosätena kunde ansöka om utvecklingsmedel för att verksamhetsutveckla sin egen samverkanskapacitet. Dessa utlysningar har kommit att kallas K3-utlysningarna, syftande på Kunskapstriangeln.

2017 lyste Vinnova ut totalt 100 miljoner kronor för utveckling av svenska lärosätens samverkanskapacitet. Utifrån ett antal teman skickades 18 projektskisser in till Vinnova, som efter bedömning av en extern bedömningsgrupp samt en hearing beviljade medel till 17 projekt. De flesta av landets lärosäten deltar i ett eller flera av projekten, varav de flesta sträcker sig över tre år. Läs utlysningen här.


Nationell koordinering: "K3-koordineringen"

Under K3-projektens första år uppstod snart behovet av samordning och gemensamt lärande. Efter en tilläggsansökan från Stockholms universitet skapades ett uppdrag att under perioden 2019-2021 koordinera lärande, kommunikation och synergier mellan de olika projekten. I uppdraget ingår även att skapa en gemensam hemsida samt planera för hur resultaten bäst kan tas om hand och implementeras efter projekttidens slut. Stockholms universitet hade ägarskap för K3-koordineringen från januari 2019 till juni 2020. Därefter har Luleå Tekniska Universitet tagit över uppdraget. Läs mer på K3-webben, länk nedan.

Från och med juni 2019 samlas all information om projekten inom K3 på www.k3-projekten.se. Välkommen!