K3-projekten: Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln

Bakgrund

Regeringen ställde i forskningspropositionen 2012 totalt 200 mkr till Vinnovas förfogande för att utreda och utprova möjliga samverkansindikatorer. 120 mkr av dessa gick till de s.k. Pilot-projekten där en mätmodell provades i två steg. Denna modell har i stort sett samfällt avvisats av sektorn. De återstående 80 mkr, plus ungefär 50 mkr av Vinnovas egna medel, gick till utlysningar i två omgångar där lärosätena kunde ansöka om utvecklingsmedel för att verksamhetsutveckla sin egen samverkanskapacitet. Dessa utlysningar har kommit att kallas K3-utlysningarna, syftande på Kunskapstriangeln. De nedan listade projekten är resultatet av den tredje K3-utlysningen: 2017 lyste Vinnova ut totalt 100 miljoner kronor för utveckling av svenska lärosätens samverkanskapacitet. Utifrån ett antal teman skickades 18 projektskisser in till Vinnova, som efter bedömning av en extern bedömningsgrupp samt en hearing beviljade medel till 17 projekt. De flesta av landets lärosäten deltar i ett eller flera av projekten, som alla sträcker sig över tre år. Läs utlysningen här.


Översikt av de olika projekten - Utskriftsvänligt format här

Nationell koordinering

Eva Klasson Wehler, samverkansstrateg vid Stockholms universitet, har 2019-2021 i uppdrag av Vinnova att koordinera lärande, kommunikation och synergier mellan de olika projekten. I uppdraget ingår även att planera för hur resultaten bäst kan tas om hand och implementeras efter projekttidens slut.

2019-06-17: Nu är den officiella K3-webben lanserad!
Från och med nu samlas all information om projekten inom K3 på www.k3-projekten.se. Välkommen!