Organisation

Medlemmar i UniLink kan vara svenska universitet och högskolor. Medlem kan också vara juridisk person med intresse av att främja UniLinks
verksamhet.

Föreningsstämman, som hålls en gång om året, är föreningens högsta beslutande organ. Stämman väljer en styrelse som under året ansvarar för föreningens verksamhet, samt styrelsens ordförande. Ordinarie ledamöter väljs på två år. Styrelsen utser sedan vice ordförande.

Styrelsen har ett par gånger per år fysiska heldagsmöten. Däremellan äger styrelsemötena rum på Skype. Foto: Petra Norling