Nationella projekt


Lärprojekt om formaliserad samverkan

UniLink genomförde 2014/2015 ett lärprojekt i samarbete med Mälardalens högskola. Syftet är att genom ett återkommande erfarenhetsutbyte öka kunskapen om formaliserad samverkan mellan lärosäten och offentliga aktörer.
Om du arbetar med formaliserad samverkan med offentliga organisationer på ditt lärosäte och är intresserad av erfarenhetsutbyte, lärande och kunskapsutveckling är lärdomarna från det här projektet något för dig! Träffarna har utgått från olika perspektiv varje gång - VAD är formaliserad samverkan, HUR gör man och NÄR sker det?
Uppstartsträffen ägde rum i Stockholm den 29 september med en uppföljning i Östersund den 4 november och en i Stockholm/Södertörn den 16 mars (se sammanfattande dokumentation nedan).

 Med samverkan i fokus
 Med samverkan i fokus - träff 2
Med samverkan i fokus - träff 3
    SLUTRAPPORT Med samverkan i fokus

Erfarenhetsutbytet utgick från en översiktlig kartläggning av formaliserad samverkan som genomfördes av Leif Jonsson, under våren 2014. Se rapporten här:
"Formaliserad samverkan mellan lärosäten och offentliga organisationer

Redovisning av lärprojektet ägde rum vid HSS-konferensen i Kalmar den 28-29 maj 2015.
Har du frågor om lärprojektet? Kontakta Cecilia Vestman, Mälardalens högskola, e-post cecilia.vestman@mdh.se

 

VINNOVA satsar på strategisk samverkan

VINNOVA har ett uppdrag från regeringen att i samråd med Vetenskapsrådet stödja lärosätenas strategiska arbete när det gäller denna samverkan. Detta uppdrag är kompletterat med ett uppdrag om att ta fram ett förslag till ett nytt resursfördelningssystem där man, i samråd med VR, Formas och FAS, ska utforma metoder och kriterier för bedömning av kvalitet och relevans i samverkan.

VINNOVA driver programmet ”Utveckling av kunskapstriangeln” för att stödja lärosätenas strategiska arbete med samverkan. Programmet inleddes med ett antal dialogmöten med lärosätena. I april-maj 2013 genomfördes utlysningen Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan, riktad till ledningarna vid samtliga Sveriges universitet och högskolor. I december 2013 beviljades stöd till 18 universitet och högskolor.
Ytterligare en utlysning i programmet genomfördes i oktober-november 2014.

För mer information och nyheter kring satsningen på strategisk samverkan, se här.